ZARZĄDZENIE  NR 19/17

WÓJTA  GMINY  CHEŁMŻA

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie  art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załącznik do zarządzenia.

 

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których Gmina Chełmża jest organem prowadzącym oraz kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 załącznik

do Zarządzenia Nr 19/17

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 3 marca 2017 r.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMŻA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 13.03. – 20.03.2017
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.03. – 31.03.2017 01.06.-09.06.2017
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/  klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do 07.04.2017 do 16.06.2017
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19.04.2017 23.06.2017
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 19.04.-27.04.2017 23.06.-30.06.2017
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28.04.2017 03.07.2017

Formularze do pobrania znajdują się w zakładce rekrutacja.