Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Home / Informacje / Dokumenty szkolne / Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Postanowienia ogólne

Art. 1. Regulamin został opracowany zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz Statutem Szkoły.

Art.2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Art.3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim.

Art.4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin.

Art.5. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz

Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią celami i stawianymi wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4)  prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

5)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego i tryb ich wyboru.

Art.6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd klasowy w składzie:
 2. a)  Przewodniczący Klasy,
 3. b)  Zastępca Przewodniczącego,
 4. c)  Skarbnik,
 5. d)  Członek – w przypadku, gdy klasa liczy powyżej 25 uczniów.

Samorząd Klasowy reprezentuje klasę na zewnątrz, organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie), wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas, ich Zastępcy, Skarbnicy oraz Członkowie( jeżeli należą do Samorządu Klasowego).

Rada SU podejmuje decyzje w sprawie dokonywania zmian w regulaminie, w zakresie kompetencji SU, ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny i opiniuje wybór opiekuna SU.

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 2. a)       Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 3. b)       Zastępca Przewodniczącego Szkoły,
 4. c)       Skarbnik.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego kieruje pracą SU, czuwa nad terminową realizacją planu pracy, pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego w ramach swoich kompetencji.

Przewodniczący Samorządu wraz z Zastępcą może uczestniczyć we wszystkich Radach Pedagogicznych w części dotyczącej spraw uczniowskich z głosem doradczym.

Przedstawiciel Rady SU lub Zarządu SU może być odwołany z pełnionej funkcji w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły na wniosek uczniów danej klasy lub Rady Pedagogicznej uchwałą Rady SU.

Art.7. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
 2. a)   wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy do dnia 10 września,
 3. b)   bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne,
 4. c)   Przewodniczący, Zastępcy, Skarbnicy i Członkowie poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego,
 5. d)  kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe,
 6. e)  kandydaci muszą posiadać co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
 7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 8. a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
 9. b)   członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
 10. c)   w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 5 uczniów,
 11. d)   nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
 12. e)   kadencja wszystkich organów trwa 1 rok,
 13. f)   do dnia 16 września klasy zgłaszają maksymalnie po 3 kandydatów do Zarządu z krótką charakterystyką,
 14. g)   od dnia 17 września trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły,
 15. h)   wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 14 października każdego roku szkolnego,
 16. i)    nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować.

Art.8. Rada i Zarząd SU zbiera się co najmniej raz w miesiącu.

Art.9. Rada i Zarząd SU do I października przedstawia Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej plan pracy na dany rok szkolny.

Art. 10. Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 1. Opiekuna SU wybiera Samorząd Uczniowski z członków Rady Pedagogicznej, po zaopiniowaniu kandydatur przez Zarząd i Radę SU, przy udziale co najmniej 75% pełnego składu,
 2. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata,
 3. Wybór powinien się odbyć w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.

III. Tryb podejmowania decyzji oraz dokonywania zmian w Regulaminie SU.

Art. 11. Decyzje podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

Art. 12. Rada SU przed podjęciem decyzji dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

Art. 13. Jeżeli postanowienie SU jest sprzeczne z Regulaminem, Statutem Szkoły lub

interesem ucznia, Przewodniczący SU zawiesza jego wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU. W terminie 2 tygodni od dnia zawieszenia Opiekun i Rada SU uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 14. W sprawach spornych Rada SU i Opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Art. 15. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do

Przewodniczącego Szkoły. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

Art. 16. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 17. Praca w Samorządzie Uczniowskim nie powinna kolidować z obowiązkami ucznia.

Art. l8. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

Regulamin został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 26 września 2019 r. i uchwalony przez Samorząd Uczniowski w dniu 2 października 2019 r.

Dyrektor Szkoły                                                      Przewodniczący SU