Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Grzywnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spgrzywna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

-niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

-część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

-podwyższony kontrast

-podświetlane linki

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Łaukajtys e-mail: barbara.laukajtys@spgrzywna.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 675 71 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa w Grzywnie, Grzywna 110 a, 87-140 Chełmża

            Do budynku prowadzą trzy wejścia. Do dwóch wejść prowadzą schody. Przy wejściu nr 1 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejścia nr 1 jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm otwierane są ręcznie i umożliwiają samodzielne bezkolizyjne wejście do budynku.  Na ścianie przy wejściu nr 1 znajduje się dzwonek, który sygnalizuje obsłudze  potrzebę otwarcia drzwi dla petentów. Podczas pracy szkoły wszystkie drzwi wejściowe są zamknięte. Biurko osób dyżurujących znajduje się przy wejściu nr 2. W czasie odbierania i przyprowadzania dzieci do oddziału przedszkolnego w budynku szkoły obecni są pracownicy szkoły, którzy monitorują ruch osób wchodzących i wychodzących.

            Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia  na parterze (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica, sekretariat, toalety, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga). Do części pomieszczeń na pierwszym piętrze prowadzą dwuetapowe schody. Na piętrze znajdują się sale lekcyjne dla klas 4-8.  Osoby niepełnosprawne nie mogą mieć do nich dostępu ze względu na brak windy. Przy budynku szkolnym nie ma żadnych miejsc parkingowych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z parkingu przy miejscowym kościele. Przed wejściem do przedszkola nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

           Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Punkt Przedszkolny – Grzywna 110, 87-140 Chełmża

Do budynku od strony ulicy prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ani toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z parkingu przy miejscowym kościele. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.