Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z:

 1. Zarządzeniem Nr 7/22 Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża na rok szkolny 2022/2023;
 2. Uchwałą NR XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zmienioną uchwałą nr XXXIX/245/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 lutego 2021 r.;
 3.   Uchwałą NR XXVIII/232/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Zasady rekrutacji do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Chełmża.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Chełmża mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli punkt przedszkolny/oddział przedszkolny/szkoła będą dysponować wolnymi miejscami.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 w punktach przedszkolnych lub szkołach podstawowych, do których uczęszczają ich dzieci w terminie od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/22 Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 stycznia 2022 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMŻA

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)
 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnymod 14 lutego do 25 lutego 2022 r.
 Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające  
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 28 lutego  do 25 marca  2022 r.od 6 czerwca do 10 czerwca 2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatoweod 28 marca do 1 kwietnia 2022 r.od 13 czerwca do 17 czerwca 2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego/szkoły.4 kwietnia 2022 r.20 czerwca 2022 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniado 8 kwietnia  2022 r.do 24 czerwca  2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych11 kwietnia 2022 r.27 czerwca 2022 r.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

               W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

               W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego/ oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zmienionej uchwałą nr XXXIX/245/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 lutego 2021 r.

               O przyjęciu do innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

 1. Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.  10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/pobieraniu nauki w systemie dziennym
Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, studiuje w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.  5oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/pobieraniu nauki w systemie dziennym
Dziecko, które posiada rodzeństwo (punkt za każde z rodzeństwa).1oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie posiadanych dzieci  
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka  (dot. tylko przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które taką opiekę świadczą) – za każdą godzinę ponad bezpłatnie 5 godzin – 2 pkt  max. 10Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin)  

Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

               Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXVIII/232/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 • Kryteria naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów*.
KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko, które mieszka na terenie Gminy Chełmża3oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej5oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Dziecko, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej5oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

        *Kryteria dotyczą kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły