Funkcjonowanie szkoły w lutym – COVID-19 nauka zdalna

Szanowni Państwo!


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 poz. 186) od poniedziałku 31.01.2022r. do 25.02.2022r. uczniowie klas V-VIII realizują obowiązek nauki, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie w klasach I-IV oraz przedszkolach odbywać się będzie w sposób stacjonarny.
Ponadto informuję, iż
1. Świetlica szkolna pracuje w trybie stacjonarnym bez zmian.
2. Biblioteka pracuje w trybie stacjonarnym bez zmian.
3. Logopeda szkolny prowadzi zajęcia z uczniami w trybie stacjonarnym.
4. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone w sposób tradycyjny lub zdalny. Wybór formy pracy należy do rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.
5. W dniach od 31 stycznia 2022r. do 25 lutego 2022 r. możliwe jest prowadzenie konsultacji dla klas ósmych w formie stacjonarnej w szkole z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, język angielski, matematyka).
6. Obowiązkiem nauczycieli jest systematyczna kontrola, czy przekazywane treści docierają do wszystkich uczniów. W przypadku braku kontaktu z
uczniami objętymi obowiązkiem nauki, nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę ucznia oraz dyrektora szkoły.
7. W oddziałach V – VIII ocenianie odbywa się zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Nauczyciel powiadamia uczniów i rodziców o sposobach i terminie weryfikowania wiedzy, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów. Oceny bieżące wstawiane będą do dziennika elektronicznego.
8. Praca zdalna oraz kształcenie na odległość wymaga od ucznia systematyczności oraz samodyscypliny w ścisłej współpracy z nauczycielem przedmiotu. Kontakt z rodzicami oraz uczniami w ramach porad i konsultacji odbywać się będzie poprzez w terminie ustalonym indywidualnie z każdym
nauczycielem.