Punkt Przedszkolny w Skąpem

Od 1 września 2021 r. Punkt Przedszkolny w Skąpem

będzie świadczył opiekę w wydłużonych godzinach!

Gmina Chełmża w sierpniu 2018 r. utworzyła Punkt Przedszkolny w Skąpem, w którym dzienny wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej, w tym bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 13.00.

Od 1 września 2021 r. planuje się wydłużenie godzin funkcjonowania tego Punktu do około 10 godzin. Przewidywane godziny otwarcia od 6.00 lub 6.30 do 16.30 lub 17.00.

Ostateczna decyzja w sprawie godzin, w których Punkt Przedszkolny w Skąpem będzie świadczył opiekę nad dziećmi zostanie podjęta po zgłoszeniu przez rodziców dzieci zapotrzebowania na taką opiekę.

  • Rekrutacja do punktu zgodnie z harmonogramem odbędzie się w dniach od 1 do 26 marca 2021 r.
  • Świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu w godzinach w godzinach określonych w Organizacji Punktu Przedszkolnego.
  • Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym w/w będzie odpłatne i wynosi 1 zł za godzinę zajęć zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych + dzienna stawka żywieniowa (zostanie uzależniona od liczby oferowanych posiłków).
  • Obowiązujące kryteria naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego:
KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.  10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/pobieraniu nauki w systemie dziennym
Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, studiuje w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.  5oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/pobieraniu nauki w systemie dziennym
Dziecko, które posiada rodzeństwo (punkt za każde z rodzeństwa).1oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie posiadanych dzieci  
  • Dodatkowo zostanie wprowadzone nowe kryterium:
KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka  (dot. tylko przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które taką opiekę świadczą) – za każdą godzinę ponad bezpłatnie 5 godzin – 2 pkt  max. 10Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin)  

Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie, a także poniżej.

Dodatkowych informacji udziela Szkoła Podstawowa w Zelgnie pod numerem telefonu 56 675 98 24.