„Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

„Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

W terminie od 1 października 2020 roku do 14 maja 2021 roku nasza szkoła  będzie realizowała ogólnopolski projekt. Ma on na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w  odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Podejmowane w ramach projektu aktywności mają za zadanie wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Istotnym założeniem jest wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.