Procedury egzaminacyjne dla klasy ósmej

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

-DLA UCZNIÓW-

1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2) Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3) Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4) Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7) Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować  odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą .  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

10) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

– wychodzi do toalety

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11) Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować płynem dłonie.

12)Płyn do dezynfekcji rąk będzie znajdował się przy wejściu do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej.

13) Członkowie zespołu nadzorującego powinni ograniczą do minimum poruszanie się po sali egzaminacyjnej; będą nadzorować zdających w pozycji stojącej.

14) Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający nie dotykał klamek.

15) Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę z  przezroczystymi foliowymi workami , w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

16) Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

17) Na terenie szkoły jest wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

18) Przed rozpoczęciem egzaminu zostaną przypomniane obowiązujące zasady:

– zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

– obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

– niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

19) Obowiązuje absolutny zakaz tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

20)  Na dwa dni przed egzaminem zostaniesz poinformowany o dokładnej godzinie przybycia do szkoły- każdy będzie miał inną, aby uniknąć kontaktu ( różnice 7 minutowe).

21) Egzamin w salach będzie rozpoczynał się o różnych porach (zróżnicowanie kilkunastominutowe)
22) Zdający  nie opuszczają sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem. O sposobie wyjścia z sali poinstruuje cię nauczyciel.

procedury dla uczniów klasy 8 – wersja PDF