Zarządzenie nr 39 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych i konsultacji dla uczniów
Scan2020-05-18_082930