Robotyka z „Eu-geniuszem”

Szkoła Podstawowa w Grzywnie realizuje

zajęcia

w ramach projektu

„EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Nr RPKP.10.01.02-04-0003/17

współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja

Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2018 -2020