Projekt „Nauka to zabawa”

Home / Archiwum / 2013 / 2014 / Projekt „Nauka to zabawa”

indywidualizacja

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmża

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, który ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kl.I-III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb i ich możliwości rozwojowych.
Beneficjentem projektu jest Gmina Chełmża. Udział w projekcie biorą wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Chełmża.
W ramach projektu w naszej szkole prowadzone są:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

  • zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia odbywają się od grudnia 2013r do końca czerwca 2014r.

W ramach projektu wszystkie szkoły podstawowe doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Wyposażenie będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic. Zakupione zostaną: programy wspomagające profilaktykę, diagnozę, terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania oraz zagrożonych dysleksją; multimedialne programy wspomagające diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz wadami wymowy. Ponadto szkoły zostaną wyposażone w plansze, tablice i zestawy do ćwiczeń, gry dydaktyczne, puzzle, układanki, domina. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Dyrektor Szkoły
Hanna Dorenda